Vårt arbetssätt

Verklighetsbaserat lärande är vår pedagogik som står till grund för vår skola. På Sjölins gymnasium är all undervisning verklighetsbaserad och sker i form av Sjölins Case men även genom undervisning i enskilda ämnen.

1. Sjölins Case

Hälften av vår undervisning sker i form av Sjölins Case. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans.

2. Enskilda ämnen

Den andra hälften består av verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En ämnesfokuserad del av undervisningen som innefattar skolämnen som matematik, moderna språk och idrott.

Utskrift

1. Caseuppstart och frågeställning

”Du får en utmaning tagen direkt från verkligheten!”

Du och din klass får en utmaning som baseras på en story tagen direkt från verk- ligheten. Utmaningen presenteras på varierande vis av din lärare eller kanske en gästföreläsare. Den kan handla om en aktuell person, situation eller händelse. Ni går i klassen tillsammans igenom utmaningen för att förstå hur du ska sätta igång med arbetet kring den.

a) Läraren berättar om utmaningen

Arbetet börjar med att läraren eller en inbjuden aktuell gäst presenterar för klas- sen vilken utmaning som ni ska ta er an. Presentationen kan ske på en mängd olika vis, allt för att inspirera och engagera! Hur ser bakgrunden till utmaningen eller storyn ut? Vem eller vad handlar den om? På vilket sätt är den aktuell idag?

b) Klassen analyserar utmaningen

Tillsammans med läraren och dina klasskamrater går ni igenom och analyserar utmaningen och den bakomliggande storyn för att försöka förstå hur den upp- stod. Vilka kan orsakerna ha varit? Finns det flera olika sätt att se på dem? Hur kan du gå vidare för att få veta mer?

c) Utmaningen blir till en frågeställning

Nu är det dags att skapa en eller flera frågeställningar av det du hittills kommit fram till. Det är dessa frågeställningar som du själv, och ibland i grupp, ska arbeta med att försöka hitta dina egna lösningar eller svar på. Men kom ihåg att lösningarna kan vara många. Det handlar inte om att hitta ett rätt svar, utan om att lära dig att se på problem ur olika perspektiv, för att sedan välja det du tror mest på!

 

Utskrift

 

2. Utforska & Undersöka

”Det är i det andra steget du börjar arbeta på riktigt!”

Nu är det dags att börja arbeta med den kunskap som du tillsammans med dina lärare tycker passar bra till att besvara dina olika frågeställningar med. Du har 6-8 veckor på dig att med hjälp av lärare, gästföreläsare och klasskamrater arbeta med dina frågeställningar och samtidigt visa vad du kan! Efter utvärdering och feedback är det dags att dra dina egna slutsatser. Vad har du lärt dig och hur kan du förbere- da dig för att återigen visa upp det under Caseavslutningen?

a) Arbeta aktivt med ny kunskap

I 6-8 veckor får du arbeta aktivt med nya kunskaper som du utvecklar tillsam- mans med dina lärare och klasskamrater. Det sker genom allt från lärarledda lektioner, grupparbeten, seminarier och workshops till laborationer, studiebesök och gästföreläsningar. Under veckorna genomförs även mindre redovisningar och aktiviteter av olika slag.

b) Använd och utveckla kunskapen

Under de här 6-8 veckorna får du mycket handledning av dina lärare. De finns hela tiden där och hjälper dig i arbetet att utveckla och diskutera dina nya kun- skaper. Allt för att du till slut ska kunna försöka svara på dina olika frågeställ- ningar. Har du hittat det du letat efter? Eller kanske upptäckt något som du inte hade förväntat dig att finna?

c) Dra din egen slutsats och påbörja redovisning

Nu är det dags att börja sammanfatta och dra dina egna slutsatser kring vad du lärt dig. Det är nu förberedelserna börjar för att avslutningsvis visa upp vad du har kommit fram till i ditt arbete. Hur kan du på bästa sätt visa vad du lärt dig i Caseavslutningens olika aktiviteter?

 

Utskrift

3. Slutredovisning & Utvärdering

”Nu är det dags att visa upp vad du har kommit fram till!”

Du har nu återigen chansen att visa upp dina slutsatser och vad du lärt dig genom Caseavslutningen. Ibland får du välja själv hur det ska gå till men oftast har dina lärare förberett en mängd olika aktiviteter där du är en viktig del och verkligen får chansen att visa vad du lärt dig. Efteråt finns ofta möjlighet att diskutera i klassen, ge en sista feedback på vad ni gjort och sammanfatta vad ni lärt er.

a) Dags för Caseavslutning

Till Caseavslutningen har dina lärare förberett en eller flera olika aktiviteter där du återigen får visa upp och använda det du lärt dig under arbetet. Det kan exempelvis vara en uppsats, ett tal, ett rollspel, en artikelserie eller varför inte en utställning?

b) Reflektion och diskussion

Efter avslutningen finns det ofta utrymme till att diskutera och reflektera över varandras arbeten. Vad har varit bra? Vilka lösningar hade ni kommit fram till och varför? Vad kan du ta med dig till nästa gång för att lyckas ännu bättre och nå längre?

c) Vad har du lärt dig?

När arbetet och redovisningen är avslutad är det dags att fundera på vad du lärt dig. Vad tar du med dig från arbetet? Hur kändes det att arbeta med just den här frågeställningen? Vad kan göras annorlunda till nästa gång? Skriv ner och spara dina tankar.

Enskilda ämnen

På Sjölins gymnasium har vi också verklighetsbaserad lektionsundervisning i enskilda ämnen. En mer ämnesfokuserad del av undervisningen där du arbetar verklighetsbaserat i skolämnen som matematik, moderna språk och idrott. Vi tar in en bit av verkligheten i klassrummet helt enkelt.

Moderna språk

I undervisningen för de moderna språken använder vi oss av verklighetsbaserat lärande för att få inblick och förståelse i språkens länder. Du som elev får lära dig språket genom att till exempel kommunicera och samarbeta med elever i landet där språket är modersmål, eller med grupper som också lär sig samma språk i an- dra länder. Tillsammans arbetar ni fram spännande projekt, till exempel att skriva manus till filmer, som ni sedan slutför ihop.

Matematik

I undervisningen för matematik kan vi knyta an till verkligheten genom att exem- pelvis starta upp ett nytt moment kring en verklighetsbaserad story. Du får se hur matematiken finns överallt runt omkring dig och hur du kan få användning av det du lär dig ute i verkliga livet. Vi använder oss också ibland av de Sjölins Case du lä- ser, för att få ett matematiskt perspektiv på dem. Tillsammans med eleverna håller vi nu på att utveckla helt matematiska Sjölins Case, baserade på deras verklighet och vardag.