Sjölins Gymnasium

Kvalitet i varje led

Kvalitetsarbete på Sjölins Gymnasium

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedias och Sjölins gymnasieskolor skall säkerställa att skolor och huvudmän bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete i enlighet med de grundläggande krav som står i skollagen.

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att samtliga elever erbjuds en utbildning av så god kvalitet att de når målen för respektive utbildning och därutöver ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet syftar också till att utveckla skolorna.

Som en del av vårt kvalitetsarbete sammanfattar varje rektor på Sjölins gymnasieskolor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå och dessutom ger den en god bild av vilka områden vi som helhet är starka på och vilka som behöver utvecklas ytterligare. Genom arbetet skapas förutsättningar att rikta insatser och resurser dit behoven finns för att i slutändan leda till bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev.

För oss på Sjölins Gymnasium är hög kvalitet i vår verksamhet en nödvändighet. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra resultat oavsett om det gäller den upplevda kvaliteten och värdegrundsresultaten eller kunskapsresultaten. Vår grundläggande syn på kvalitetsarbetet i våra verksamheter bygger på att kvaliteten i första hand säkras genom mötet mellan lärare och elever.

 

Ramverk för en idéstyrd verksamhet

Vår pedagogiska modell är i huvudsak idéstyrd. Den bygger i första hand på synsätt och värderingar men det finns även ett gemensamt ramverk. Ramverkets syfte är att skapa praktiska förutsättningar för kvalitetsarbete och utbyte mellan skolorna, t.ex. genom att vi arbetar i arbetslag, har gemensamma utvärderings- och förberedelsedagar för lärarna på alla skolor, att alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan, mentor och mentorsgrupp träffas flera gånger i veckan för en nära dialog och social trygghet.

Ramverket består av beprövade och framgångsrika metoder och strukturer, alla våra skolor strävar t.ex. efter att arbeta med relativt långa arbetspass, schemat och studieorganisationen är optimerad för att kunna arbeta ämnesintegrerat och med erfarenhetsbaserat lärande.

elever sitter vid ett bord och studerar vid Sjölins Gymnasium Södermalm

Kvalitetsrapporter och klagomålshantering

Läs gärna skolornas kvalitetsrapporter som bygger på analys av resultaten från våra årliga elev- och medarbetarundersökningar. Vi är alltid intresserade av att få återkoppling på det som fungerar bra, och mindre bra. Här ser du hur du ska gå tillväga!