Kvalitetsrapporter och undersökningar

Vi mäter årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier. Nedan kan du ladda ner de senaste kvalitetsrapporterna för våra skolor.

Kvalitetsrapport 2016/17 Sjolins_Nacka

Kvalitetsrapport 2015/16  Sjölins Södermalm >>>

Kvalitetsrapport 2016/17  Sjölins Göteborg

Huvudmannarapport: Kvalitetsrapport Sjölins Gymnasium huvudman 2016/17

Ett systematiskt arbete

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor skall säkerställa att skolor och huvudmän inom verksamhetsområdet bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete i enlighet med de grundläggande krav som står i gällande styrdokument.

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att samtliga elever och deltagare erbjuds en utbildning av så god kvalitet att de når målen för respektive utbildning och därutöver ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet syftar också till att utveckla skolorna så att de långsiktigt växer i antal deltagare och ökar i attraktivitet.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet sammanfattar varje rektor årligen det gångna verksamhetsåret avseende mål, resultat, analyser och strategier i skolans kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten ger en översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skolnivå och huvudmannanivå och dessutom ger den en god bild av vilka områden vi som helhet är starka på och vilka som behöver utvecklas ytterligare. Genom arbetet med våra kvalitetsrapporter skapas förutsättningar att rikta insatser och resurser dit behoven finns för att i slutändan leda till bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev.

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

För oss på Sjölins Gymnasium är hög kvalitet i vår verksamhet en nödvändighet. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra resultat oavsett om det gäller den upplevda kvaliteten och värdegrundsresultaten eller kunskapsresultaten. Vår grundläggande syn på kvalitetsarbetet i våra verksamheter bygger på att kvaliteten i första hand säkras genom mötet mellan lärare och elever.

En idéstyrd verksamhet

Vår pedagogiska modell är i huvudsak idéstyrd, den bygger i första hand på synsätt och värderingar men det finns även ett gemensamt ramverk. Ramverkets syfte är att skapa praktiska förutsättningar för kvalitetsarbete och utbyte mellan skolorna, t.ex. genom att vi arbetar i arbetslag, har gemensamma utvärderings- och förberedelsedagar för lärarna på alla skolor, att alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan, mentor och mentorsgrupp träffas flera gånger i veckan för en nära dialog och social trygghet. Ramverket består av beprövade och framgångsrika metoder och strukturer, alla våra skolor strävar t.ex. efter att arbeta med relativt långa arbetspass, schemat och studieorganisationen är optimerad för att kunna arbeta ämnesintegrerat och med erfarenhetsbaserat lärande.

Trygga elever

Enkäter visar att våra elever, precis som tidigare år, till mycket stor del är trygga samt trivs på sin skola. Vi arbetar aktivt med förhållningssätt och värdegrund på våra skolor. Genom en nära dialog mellan elev och lärare finns goda möjligheter att fånga upp frågor och situationer på ett tidigt stadium. Inom detta är våra täta samlingar med eleverna viktiga och en förutsättning för att lyckas.